Obchodní podmínky

2 min read

1. Definice a úvodní ustanovení

a) Společnost PIXBO STUDIO s.r.o., IČ 08995729, se sídlem Mnetěš 199, 413 01, Roudnice nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 45006 (dále jen „Pronajímatel“), vydává v souladu s ustanovením §1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

b) Pronajímatel poskytuje krátkodobý pronájem prostor foto a video studia (dále jen „Studio“) nacházejícího se na adrese Na Poříčí 1040/10, 110 00, Praha 1 – Nové město, a to dle podmínek uvedených v těchto VOP a na základě objednávky zákazníka (dále též „Nájemce“).

c) Pronajímatel prohlašuje, že je mu povoleno provozování podnikání majitelem nemovitosti na základě nájemní smlouvy.

d) Nájemcem je fyzická nebo právnická osoba nebo soukromá osoba. Ve všech případech je Nájemci ze strany Pronajímatele nabídnuta spolupráce technika, který poskytne této osobě služby v prostorách předmětu nájmu Pronajímatele.

 

2. Uzavření smlouvy

a) K uzavření smlouvy o pronájmu prostor dojde v okamžiku potvrzení objednávky Nájemce Pronajímatelem.

b) K objednávce může dojít na základě ústní dohody, telefonicky, písemně, pomoci kontaktního formuláře, pomoci rezervačního systému (vytvoření „Rezervace“) na webových stránkách Pronajímatele nebo jiným vhodným způsobem dálkové komunikace.

c) V objednávce Nájemce uvede následující informace: přesný termín pronájmu (uvedením datumu a času), požadované doplňkové služby, jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonický kontakt, fakturační údaje a poznámku. Pokud při objednávání Pronajímatel použije online rezervační systém, nabízí se možnost založení zákaznického účtu.

d) Pronajímatel je oprávněn odmítnout objednávku od zákazníka, zejména takovou, která není úplná, je v rozporu se zákony České Republiky nebo je proti dobrým mravům či přesvědčení Pronajímatele.

e) Pronajímatel je oprávněn stanovit individuální VOP pro určité zákazníky. Takto nově stanovené VOP budou nadřazené těmto VOP.

 

3. Předmět obchodního vztahu

a) Předmětem obchodního vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem je krátkodobý pronájem Studia, společně s fotografickým vybavením, situovaných ve Studiu PIXBO.STUDIO, na adrese Na Poříčí 1040/10, 110 00, Praha 1 – Nové město, budova B.

b) Detailní popis Studia, příslušenství a fotografického vybavení je uveden na jednotlivých webových stránkách na adrese www.pixbostudio.com

c) Účelem pronájmu Studia je pořízení audiovizuálního obsahu, zejména pak videa, zvukového záznamu či fotografií, pokud není dohodnuto jinak.

 

4. Cena a proces placení

a) Cena za nájem (Nájemné) je definována v platném ceníku stanoveného Pronajímatelem a je k dispozici na webových stránkách www.pixbostudio.com, a zároveň je automaticky vypočtena a zobrazena Nájemci během procesu rezervace pomoci rezervačního systému. Ceny jsou uvedeny bez DPH, jelikož Pronajímatel je platcem DPH.

b) Nájemce je povinen uhradit nájemné v plné výši vždy před rezervovaným termínem nájmu Studia. Objednávka je považována za uskutečněnou a rezervace přijatá v případě, kdy dojde k přijetí Nájemcem potvrzeného času, zaslaného skrze rezervačním systémem, ústní či písemnou dohodou. V případě nefunkčnosti automatického rezervačního systému, lze provést objednávku telefonicky nebo jiným způsobem komunikace.

c) Při využití online rezervačního systému má Nájemce možnost využít platbu kartou nebo jiné možnosti platby nabízené rezervačním systémem Reservio, provozovaným společností Reservio, s.r.o. Při úspěšné rezervaci a platbě přes platební bránu jsou peněžní prostředky Nájemce ve výši nájemného převedeny na účet systému Reservio a následně převedeny na účet Pronajímatele. V případě nefunkčnosti online rezervačního systému, lze provést platbu nájemného ručně, zasláním na účet Pronajímatele s předem sjednaným variabilním symbolem.

d) Pokud platba nájemného neproběhne v době rezervace, je místnost automaticky uvolněna pro opětovnou rezervaci. V případě, že Nájemce potřebuje rezervovat místnost bez placení nájemného v době rezervace, může tak učinit na základě předchozí domluvy, a to pouze telefonicky nebo žádostí zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách www.pixbostudio.com, a to nejpozději 2 dny před začátkem doby rezervace.

e) Pokud Nájemce po úhradě nájemného potřebuje zrušit či přesunout termín rezervace, může tak učinit kdykoli, nejpozději však 24 hodin před termínem rezervace. V případě zrušení rezervace v akceptované době, vrátí Pronajímatel zaplacené nájemné Nájemci do 7 dnů od termínů rezervace. V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před započetím rezervace ztrácí Nájemce nárok na vrácení nájemného a je Nájemci účtován storno poplatek ve výši 1 000,- bez DPH . 

f) Nedostaví-li se Nájemce ve stanovenou dobu do pronajatého prostoru, nemá nárok na vrácení nájemného.

g) V případě zašpinění nebo poškození papírového pozadí účtujeme 200 Kč/ metr.

 

5. Práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce

a) Nájemce se zavazuje, že bude pronajaté prostory užívat tak, aby nedošlo k újmě na zdraví majetku nebo životě Pronajímatele, Nájemce a třetích osob. V případě porušení tohoto závazku se nájemce zavazuje k náhradě újmy v plné výši. Pronajímatel nenese odpovědnost za újmu způsobenou chybou Nájemce. Pronajímatel nenese odpovědnost za majetek Nájemce vneseného do prostor předmětu nájmu.

b) Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci předmět nájmu v domluveném termínu a plnit všechny svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy.

c) Nájemce je povinen po ukončení pronájmu vrátit Pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na začátku pronájmu, včetně základního úklidu.

d) Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně k účelu vyplývající ze smlouvy. Nájemce je povinen informovat všechny osoby, kteří užívají předmět nájmu společně s Nájemcem.

e) Nájemce se zavazuje bezodkladně informovat Pronajímatele o vzniku jakékoliv škodní události na předmětu nájmu nebo vybavení. Pokud Nájemce takto neučiní, je odpovědný za vzniknuvší škodu při jejím následném nálezu.

f) Nájemce se zavazuje dodržovat bezpečnostní a protipožární právní předpisy.

g) Nájemci je dovoleno využívat fotografické vybavení pouze po úvodním zaškolení jedním z pracovníků Pronajímatele. Doba školení se započítává do času pronájmu místnosti, nepřesáhne více jak 15 minut.

h) V prostorách předmětu nájmu se nesmí kouřit, používat elektronické cigarety nebo užívat alkohol bez písemného svolení Pronajímatele.

i) V prostorách předmětu nájmu se nesmí používat drogové látky.

j) V prostorách předmětu nájmu je zakázáno zvyšovat hlasitost reprodukované hudby na nepřiměřenou úroveň tak, aby to rušilo ostatní zákazníky nebo obyvatele domu.

 

6. Závěrečná ustanovení

a) Nájemce je povinen zamezit poškození či nadměrnému opotřebení vybavení pronajatých prostor a rekvizit. Dojde-li k jejich poškození, hradí Nájemce Pronajímateli cenu poškozené/zničené věci Pronajímateli ve výši uvedené v ceníku Pronajímatele, příp. náklady spojené s novým pořízením stejných.

b) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://coi.cz.